Regels en voorwaardenRegels en voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepalingen:
1.1.De opdracht:De opdracht behelst de overeenkomst tussen de opdrachtgever en het Ga Eu, waarbij Ga Eu zich jegens de opdrachtgever verbindt diensten te verlenen ten behoeve van het reserveren van verblijfsaccommodaties.1.2.Ga Eu (Groepsaccommodatie Europa BV):Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de tot standkoming van huurovereenkomsten voor verblijfsaccommodatiers.1.3.De dienstverlener:De accommodatieverschaffer met wie de opdrachtgever of Ga Eu een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.1.4.De Opdrachtgever:De aanmelder, of degene te wiens behoeve de door Ga Eu verrichte diensten zijn bedongen
 
Artikel 2: De opdracht in het algemeen.
2.1.De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de opdrachtgever, alsmede het ten behoeve van de opdrachtgever zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste accommodatie.2.2.De opdrachtgever is jegens Ga Eu en de dienstverlener verbonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging plaatsvindt tussen Ga Eu en opdrachtgever of rechtstreeks plaatsvindt tussen Ga Eu en dienstverlener.

Artikel 3: De reserveringsopdracht:
3.1.Ga Eu treedt op als bemiddelaar van de tot standkoming van huurovereenkomsten van verblijfsgebouwen. Op de relatie tussen opdrachtgever en Ga Eu zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Indien de huurovereenkomst tot stand komt tussen de opdrachtgever en de accommodatie, bij welke overeenkomst Ga Eu geen partij wordt, zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals die door de dienstverlener worden gehanteerd.3.2.De opdracht aan Ga Eu voor het reserveren van een accommodatie is voor opdrachtgever terstond bindend.

Artikel 4: Aansprakelijkheid:
4.1.Ga Eu verbindt zich bij zijn werkzaamheden de zorgvuldigheid van een goede en bekwame bemiddelaar in acht te nemen.4.2.De aansprakelijkheid van Ga Eu voor tekortkomingen in de tot standkoming of de uitvoering van de gereserveerde diensten is beperkt tot aan Ga Eu toerekenbare tekortkomingen in zijn werkzaamheden als bemiddelaar.4.3.Indien aansprakelijkheid zoals bedoeld in 4.2. komt vast te staan danwel door Ga Eu wordt aanvaard, zal de aansprakelijkheid van Ga Eu en de daaruit voortvloeiende schadeplichtigheid, te allen tijde beperkt zijn tot de hoogte van de in de prijs verweven handling fee van Ga Eu. De door Ga Eu genoemde prijzen zijn inclusief de berekende huurgelden van dienstverlener en inclusief de handling fee van Ga Eu.4.4.Ga Eu aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of deelnemers voor tekortkomingen in de gehuurde accommodatie, noch voor schade die een gevolg is van het verblijf in de gehuurde accommodatie. Ga Eu aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het gebruik van de gehuurde accommodatie door een niet aan Ga Eu toe te rekenen oorzaak, niet of niet naar tevredenheid doorgang kan vinden.4.5.Ga Eu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de door de dienstverlener aan Ga Eu verstrekte informatie over de accommodatie. Ga Eu draagt geen verantwoordelijkheid voor voorlichtingsmateriaal wat onder de verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.4.6.Uitgesloten wordt de aansprakelijkheid van Ga Eu voor schade waartegen de reiziger is verzekerd. Eveneens wordt uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade die de opdrachtgever leidt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.4.7.Iedere afwijking van de vermeldingen in de informatievoorziening van Ga Eu, danwel in de onderhavige voorwaarden, danwel in de voorwaarden van de dienstverlener, moeten tussen partijen bindend te zijn.4.8De gehuurde verblijfsaccommodatie kan afwijken t.o.v. de informatieverstrekking op internet. Deze wijzigingen mogen het woongenot van de opdrachtgever niet in beduidende mate negatief beïnvloeden. Ga Eu wijst alle aansprakelijkheid van foutieve informatie op internet af, behoudens grove nalatigheid van Ga Eu. De aard van het gehuurde is zodanig (groepsaccommodaties en goedkope logiesgebouwen) dat wijzigingen inherent zijn en niet hoeven te worden gemeld, mits het woongenot in het geding is.

Artikel 5. Annuleringen
5.1In het geval dat een gehuurd huis door de opdrachtgever wordt geannuleerd, onstaan er annuleringskosten. Deze kosten zijn o.m. afhankelijk van de algemene voorwaarden van de dienstverlener. Bij annulering vindt geen restitutie plaats van de betaalde handling fee van Ga Eu.

Artikel 6. Slotbepalingen:
6.1.De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Ga Eu en/of de door Ga Eu ingeschakelde derde(en).6.2.Op de overeenkomst van bemiddeling tussen Ga Eu en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met in achtneming van artikel 3.1.